Privacyverklaring

MECAM zal uw persoonlijke gegevens met de nodige omzichtigheid behandelen.  Hieronder vindt u een gedetailleerde uiteenzetting over welke gegevens we kunnen verzamelen en hoe ze gebruikt worden.

1. Soorten persoonsgegevens

Mecam kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken
Naam
Voornaam
Bedrijfsadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Land
Woonadres
Klantnummer
Facturatieadres
Mobielnummer

Mecam verzamelt automatisch anonieme gegevens over uw gebruik van onze website. Mecam kan u niet identificeren op basis van deze gegevens.  Deze gegevens dienen enkel om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website.

2. Hoe worden persoonlijke gegevens door MECAM verkregen ?

De persoonlijke gegevens die MECAM verzamelt worden door u uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt door bijvoorbeeld :
Bezoek aan ons bedrijf
Correspondentie met MECAM
Inschrijven op nieuwsbrief
Zakencontacten
Aanvragen van een account op de website
Samenwerking met MECAM

Het verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens is soms vereist om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken.

3. Gebruik persoonsgegevens

MECAM kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden :
Uitvoering van een overeenkomst tussen U en MECAM
Verzenden van nieuwsbrieven
Verzenden van uitnodigingen voor evenementen
Aanmaak van een account op de website
Het leveren van support, beantwoorden van vragen of het  uitvoeren van reparaties ter plaatse.

4. Rechtsgronden van de verwerking

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
De verwerking is noodzakelijk om MECAM voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en MECAM of om het maken van een overeenkomst voor te bereiden.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van MECAM
De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
De verwerking is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang

5. Openbaarmaking van gegevens aan derden

MECAM zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen tenzij u hiermee ingestemd heeft of tenzij er met de derde partij een dataverwerkingsovereenkomst is gesloten.   De derde partijen zijn gehouden aan de bepalingen in deze privacy overeenkomst voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  De derde partijen zullen ook enkel de persoonsgegevens verwerken die onderwerp zijn van de dataverwerkingsovereenkomst.

MECAM kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan bevoegde autoriteiten wanneer MECAM hiertoe verplicht is op wettelijke grond of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige gerechtelijke procedures en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van MECAM.

6. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens

7. Opslag persoonsgegevens

MECAM zal uw persoonsgegevens slechts bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelen beschreven in rubriek 3 Gebruik Persoonsgegevens tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting.

8. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten :
-Recht op inzage van uw gegevens
-Recht op wijzigen, vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens.
-Recht op schrappen van deze gegevens.    Het is wel mogelijk dat door schrapping MECAM bepaalde overeenkomsten niet meer kan uitvoeren
-Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
-Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
-Recht van bezwaar of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan MECAM meedelen dat u uw privacy rechten wenst uit te oefenen door contact op te nemen met contact@mecamgroup.be

9. Beveiliging persoonsgegevens

MECAM verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat er ongeoorloofde toegang is tot uw gegevens of om verlies , misbruik of wijziging ervan te voorkomen.

Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat MECAM in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.
MECAM zal nooit vragen om uw wachtwoord.

10. Update privacyverklaring

MECAM heeft het recht om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

11. Vragen over de privacyverklaring

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop MEMECAM uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt kan u ons contacteren op contact@mecamgroup.be
Indien u ontevreden bent met de manier dat MECAM uw vragen heeft behandeld of wanneer u klachten hebt over de manier waarop MECAM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt kan u klacht indienen bij de privacy Commissie.

https://www.privacycommission.be/nl